FIRST LEGO League Explore az osztályteremben

Az oldal utolsó tartalmi frissítésének időpontja: 2023.09.14. 

Avagy kapcsolódási pontok a FIRST LEGO League oktatási programja és a Nemzeti alaptanterv (továbbiakban: NAT) között. A tanári útmutatónk segítségével a 3. osztályos diákokat a tanórák keretein belül vezetheted be a projektalapú oktatás világába.

 

Kutatásokból tudjuk, hogy ha lehetővé tesszük a gyermekek számára, hogy több érzékszervüket használják a tanulási folyamat során, sokkal nagyobb eséllyel értik meg és emlékeznek a tanultakra. Más szóval, megtanulják, hogyan kell tanulni.

A LEGO robotok programozása, illetve az FIRŠT LEGO League Explore kihívás a valamennyi kiemelt kompetenciaterület fejlesztését elősegíti, több módon fejleszti. Ezért is fontos, hogy megtaláljuk azokat a témaköröket, ahol beépíthető az óratervekbe, átkonvertálható a tantárgyak témaköreibe.

 

A NAT2020 Technológia tanulási területe erre tökéletes lehetőséget ad:

Forrás: Magyar Közlöny • 2020. évi 17. szám
Forrás: Magyar Közlöny • 2020. évi 17. szám

A LEGO Spike Essential robot programozásával a Digitális kultúra, a FIRST LEGO League Explore kihívás csapatposzter és csapatmodell elkészítésével pedig a Technika és tervezés tantárgy óráin foglalkozhatunk.

Megvalósítási javaslat

Az órarendi megvalósítást egymást követő tanórákkal kialakított dupla órás blokkokkal lehet segíteni. Ha a Digitális kultúra – Technika és tervezés órákat napközis foglalkozás követi, további lehetőségek nyílnak az alkotópedagógiai, élménypedagógiai eszköztár bővítésére, a kreatív alkotó munka folytatására is.

Mivel a fenti tantárgyak heti 1 órásak, így a projektbe bevont 12 óra (6-6 óra) az éves óraszám (36 óra) egyhatodát teszi ki.

 

Miért fontos, hogy integráljuk a tanórákba a kihívást?

A versenyfelkészítés, tehetséggondozás is egy módja a LEGO programjaihoz való csatlakozásra, de abban az esetben nem kapja meg minden tanuló a lehetőséget, csak a kiválasztott tehetséges diákok.

Ha a tanítási órákon is alkalmunk nyílik a kooperatív csoportmunkára, megtapasztalják az első sikerélményeket a kódolásban, a robotika alapjait nagyobb motivációval sajátítják el. Találkoznak élménypedagógiai, alkotópedagógiai módszerekkel. Megtapasztalják a flow-élményt, elmélyülten tevékenykednek. Olyan programozási sorokat képesek írni – állítanak össze a blokkok segítségével – amelyek valamilyen interakciót (fény- vagy hangjelenség, mozgás) váltanak ki az eszközből.

Az új LEGO-készletek már nem a klasszikus 4C módszerrel (kapcsolódás-konstruálás-átgondolás-folytatás) dolgoznak, hanem az úgynevezett 5E egységeivel (elkötelezettség, felfedezés, magyarázat, kidolgozás, értékelés), így megjelenik az értékelés is. Fontos, hogy értékeljék az alkotásokat, mert szabadon továbbfejleszthetik azokat, de ehhez szükségük van a visszajelzéshez. Az értékelés új lehetőségei nyílnak meg: a fejlesztő értékelés, vagy a játékosítás (gamifikáció) segítségével nem jegyekkel, hanem különböző mérföldkövek beiktatásával, jelvények, pontok szerzésével haladnak előre a célig. Ezáltal válik játékká a tanulás: a feladat „kötelező” mivolta oldódik, s bár nem garantált, hogy mindenki egyformán elköteleződik, de mindenképp jobban bevonódnak a folyamatba és a pályaorientációs hatás is fontos: a tanulók nagy többsége nyilatkozik úgy, hogy a robotika óráknak köszönhetően érdeklődőbbek lettek a mérnöki tudományok, vagy épp a prezentáció- kommunikáció iránt.

Mivel a FIRST LEGO League Explore program évről-évre más tematikával jelentkezik, az adott csoportoknál a következő tanévben is tarthatunk ilyen projektórákat, építve az előző év tapasztalataira, egyfajta spirális bővítésre ad lehetőséget a tananyagban is.

A 12 foglalkozás felépítése, illesztése a NAT-hoz

Technika és tervezés

3. osztály

II. Tárgykészítés (6 óra)

 

Az óra sorszáma Az óra témája Új fogalmak A kerettantervben megjelölt fejlesztési feladatok, ismeretek, tanulási eredmények Javasolt tevékenységek, munkaformák
1.

Építsünk!

 

Anyagok és alakításuk: papír

Csoportalakítás, papírtorony vagy lánc készítése papírból

 

Explore tematika

Projekttervezés

Ismerkedés az FLL Explore készlettel

 

Építés LEGO elemekből

anyag, fizikai tulajdonság, anyagvizsgálat,

hajlíthatóság, alakíthatóság, funkciónak megfelelő alkalmazás,

mérés

történetmesélés

 • Önálló tervezés és kivitelezés támogatása
 • A kreativitás erősítése
 • Munkafolyamatok algoritmizálása
 • Pontos munkavégzés iránti igény fejlesztése
 • Társas tanulási tevékenységek előtérbe helyezése
 • Felelős szerepvállalás és a munkamegosztás erősítése
 • A segítségnyújtás és -kérés szabályainak értelmezése
 • Reális értékelési készség fejlesztése
 • Szükséges korrekciók elvégzésének elősegítése
 • Balesetmentes eszközhasználat fejlesztése
 • A takarékosság iránti igény fejlesztése
 • Anyagvizsgálatok felhasználhatósági szempontok alapján
 • Tárgykészítés papírból
 • A papír tulajdonságai, felhasználhatósága
 • Papírmunkák: nyírás egyenes és ívelt vonal mentén
 • Az alkotás örömének átélése csapatmunkában
 • A munkamegosztás előnyeinek kihasználása
 • Aktív szerepvállalás a csoport eredményessége érdekében
 • Közösen alkotott szabályok betartása
 • A közösségen belüli segítőkészség fejlesztése
 • A tolerancia és empátia fejlesztése
 • Megfigyelő- és feladatmegoldó képesség fejlesztése
 • Anyagvizsgálat érzékszervekkel
 • Papírfajták tulajdonságainak megfigyelése, mit miből készítünk, és miért
 • Csoportok szerveződése
 • Papírtorony és/vagy lánc készítése: mérés, nyírás, hajtogatás, ragasztás
 • Tanterem dekorálása
 • Építés megadott szempontok alapján LEGO elemekből
 • ‎ adott téma
 • ‎ adott szín
 • ‎ közös történet
 • Szabad játék, önálló építés
 • Csoportmunka, páros munka
2

Hajtás, pajtás!

 

Hajtogatás önállóan, rajzjelek alapján

LEGO-öltöztető

Térbeli elemek készítése origami technikával

 

Építés LEGO elemekből

vonalhajtás, hajtásvonal, középvonal, mérés, anyagvizsgálat
 • A megszerzett munkatapasztalatok alkalmazása
 • Tárgykészítés papírból
 • Anyagok használati lehetőségei
 • A funkciónak megfelelő anyagok és technológiák kiválasztása
 • A kreativitás erősítése
 • Munkafolyamatok algoritmizálása
 • Pontos munkavégzés iránti igény fejlesztése
 • A segítségnyújtás és -kérés szabályainak értelmezése
 • Reális értékelési készség fejlesztése
 • Szükséges korrekciók elvégzésének elősegítése
 • Balesetmentes eszközhasználat fejlesztése
 • A takarékosság iránti igény fejlesztése
 • Környezettudatos magatartás támogatása
 • Az alkotás örömének átélése
 • Megfigyelő- és feladatmegoldó képesség fejlesztése
 • Tapasztalatszerzés elősegítése a közvetlen megfigyelések során
 • Kézügyesség fejlesztése
 • Az önkifejezés és a kulturális tudatosság támogatása
 • Építő jellegű párbeszéd alkalmazása
 • Esztétikai érzék fejlesztése
 • Jelölések értelmezése, megbeszélése, tanult ismeretek felfrissítése
 • Megfelelő papírfajta kiválasztása
 • Figurák hajtogatása: mérés, nyírás, élezés, rajzolás
 • LEGO figurák öltöztetése, szereplők a projektben
 • Térbeli elemek tervezése és készítése a projekthez
 • LEGO építés
 • Csoportmunka, önálló munka
3

Alaprajz, makett

Építészeti rajzok értelmezése, alaprajz készítése

A munkadarab megvalósítása műszaki rajz alapján, karcolással, hajlítással

Térbeli makett tervezése, elkészítése

 

Explore második lecke

 

Építés LEGO elemekből

alaprajz, méretarány, kicsinyítés, rész-egész, tervrajz, modell, mérés, szerkesztés

anyag, anyagvizsgálat, makett, arányok, méret, mérés, szerkesztés

műszaki rajz, határoló él, vágásél, méretvonal, középvonal, hajlítási él, méretezés, méretszám, tervezés, karcolás, hajlítás, hajtogatás

 • A tanult ismeretek alkalmazása
 • Önálló tervezés és kivitelezés támogatása
 • Tárgykészítés textilből, papírból és fából
 • Anyagok használati lehetőségei
 • A kreativitás erősítése
 • Munkafolyamatok algoritmizálása
 • Munkadarab készítése műszaki rajz alapján
 • Pontos munkavégzés iránti igény fejlesztése
 • Társas tanulási tevékenységek előtérbe helyezése
 • Reális értékelési készség fejlesztése
 • Fejlesztő hatású véleményformálás
 • Szükséges korrekciók elvégzésének elősegítése
 • Balesetmentes eszközhasználat fejlesztése
 • Az alkotás örömének átélése
 • A közösségen belüli segítőkészség fejlesztése
 • A tolerancia és empátia fejlesztése
 • Megfigyelő- és feladatmegoldó képesség fejlesztése
 • Kézügyesség fejlesztése
 • Esztétikai érzék fejlesztése
 • Az önkifejezés és a kulturális tudatosság támogatása
 • Építő jellegű párbeszéd alkalmazása
 • A tevékenységek végzése közben egymás segítő támogatása
 • Együttműködési képesség erősítése
 • A közösen alkotott szabályok betartása
 • Önálló tervezés és kivitelezés támogatása
 • Felelős szerepvállalás és a munkamegosztás erősítése
 • A segítségnyújtás és -kérés szabályainak értelmezése
 • Alaprajz vizsgálata, értelmezése
 • Alaprajz készítése: mérés, mértékváltás, méretarány használata, szerkesztés
 • Szobamakett készítése kisebb dobozokból csoportmunkában: tervezés térben, dobozok borítása, szabás, nyírás, ragasztás, színezés, dekorálás
 • A mellékletben található rajz értelmezése, vonalfajták jelentésének megbeszélése, műszaki rajz értelmezése, kiegészítés méréssel
 • A munkadarab megvalósítása a műszaki rajz és a leírás alapján
  • Karton alakítása: karcolás, hajlítás, hajtogatás (boszorkánylépcső)
 • Dekorálás különböző anyagok felhasználásával
 • Csoportmunka
 • Önálló munka
4-5.

Vessük papírra!

Explore csapattabló

 

Tabló és/vagy kollázs tervezése és készítése különböző anyagok felhasználásával

 

Explore harmadik lecke

 

Építés LEGO elemekből

kollázs,

funkció

dekoráció, esztétika

 • Tárgykészítés különböző anyagokból: kollázs
 • A papír tulajdonságai, felhasználhatósága: hajtogatás, karcolás
 • Az alkotás örömének átélése csapatmunkában
 • A munkamegosztás előnyeinek kihasználása
 • Közösen alkotott szabályok betartása
 • A közösségen belüli segítőkészség fejlesztése
 • A tolerancia és empátia fejlesztése
 • Megfigyelő- és feladatmegoldó képesség fejlesztése
 • Önálló tervezés és kivitelezés támogatása
 • A kreativitás erősítése
 • Munkafolyamatok algoritmizálása
 • Pontos munkavégzés iránti igény fejlesztése
 • Társas tanulási tevékenységek előtérbe helyezése
 • Felelős szerepvállalás és a munkamegosztás erősítése
 • A segítségnyújtás és -kérés szabályainak értelmezése
 • Reális értékelési készség fejlesztése
 • Fejlesztő hatású véleményformálás
 • Szükséges korrekciók elvégzésének elősegítése
 • Balesetmentes eszközhasználat fejlesztése
 • Környezettudatos magatartás támogatása
 • IKT tabló értékelése, a csapattabló összeállítása
 • Tanult ismeretek felfrissítése a projekt témájában
 • Tablókészítés: képek rendszerezése csoportmunkában, tervezés, nyírás, ragasztás
 • Kollázs fogalma, képek tanulmányozása különböző kollázsokról
 • Anyaggyűjtés a kollázshoz
 • A munkafolyamat megtervezése
 • Kivitelezés: darabolás, csiszolás, nyírás, karcolás, hajtogatás, ragasztás
 • LEGO építés
 • Csoportmunka, önálló munka
5 Explore projektbemutató poszter, bemutató
 • Aktív szerepvállalás a csoport eredményessége érdekében
 • A tevékenységek végzése közben egymás segítő támogatása
 • Együttműködési képesség erősítése
 • A közösen alkotott szabályok betartása
 • A közösségen belüli segítőkészség fejlesztése
 • A tolerancia és empátia fejlesztése
 • A kreativitás erősítése
 • Társas tanulási tevékenységek előtérbe helyezése
 • Felelős szerepvállalás és a munkamegosztás erősítése
 • Reális értékelési készség fejlesztése
 • Fejlesztő hatású véleményformálás
 • Építő jellegű párbeszéd alkalmazása
 • Az alkotás örömének átélése csapatmunkában
 • A munkamegosztás előnyeinek kihasználása
 • A kooperatív tevékenység megszervezése
 • Kiállítás készítése a tanteremben
 • Projektmunka,
  miniprojektek bemutatása, próba
 • Csoportmunka, önálló munka

 

Digitális kultúra

3. osztály

VI. A robotika és a kódolás alapjai (6 óra)

 

Az óra sorszáma Az óra témája Új fogalmak A kerettantervben megjelölt fejlesztési feladatok, ismeretek, tanulási eredmények Javasolt tevékenységek, munkaformák
1.

Ismerjük meg a robotokat!

 

LEGO Spike Essential/WeDo kicsomagolás

robot, programozás, kódolás, utasítás, végrehajtás, egység, kód
 • Önálló tervezés és kivitelezés támogatása
 • A robotok szerepének bemutatása.
 • A robotok embert segítő tevékenységének bemutatása.
 • Egyszerű algoritmusok tevékenység útján történő végrehajtása.
 • Kódolás tevékenységgel.
 • Algoritmus lépésekre bontása.
 • Tapasztalatok gyűjtése robotokkal kapcsolatban.
 • A robotokkal kapcsolatos meglévő tudáselemek összegyűjtése, csoportosítása.
 • Élő robotjáték: osztálytársak szóbeli utasításainak végrehajtása, az utasítások végrehajthatóságának vizsgálata.
 • A kód fogalmának megismerése.
 • Csoportmunkában adott utasításoknak megfelelő mozgás egy robotpályán: alkatrészek és szerszámok összegyűjtése.
 • Csoportmunkában egyszerű útvonalak kódolása.
 • A csoportok megoldásainak vizsgálata
2.

Hogyan tovább?

Explore első lecke

Robotjármű mozgatása mozgás előre, hátra

tervezés, tesztelés

végrehajtási idő, legrövidebb út

 • A tanuló a programozható eszköz (robot) mozgását értékeli, hiba esetén módosítja a kódsorozatot a kívánt eredmény eléréséig.
 • Tapasztalatait megfogalmazza, megvitatja társaival.
 • Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével.
 • Egyszerű algoritmus kódolása (pszeudokód, blokkok).
 • Alaprobot és képességeinek megismerése.
 • Ismerkedés a Spike Essential ikonblokkjaival
 • Csoportmunkában egy robot adott feltételek alapján történő mozgásának tervezése, kódolása: jussunk ki a labirintusból!
 • Lehetséges útvonalak vizsgálata, a legrövidebb út megtalálása.
 • A Spike applikáció tananyaga: Explore leckék
 • A robot mozgásának elemzése.
 • A csoportok megoldásainak vizsgálata.
3

Újabb lépések, más sorrend és egyéb változtatások

 

Explore második lecke

Szenzorok: szín és hang

memória
 • A tanuló értelmezi a problémát, a megoldási lehetőségeket eljátssza, megfogalmazza, egyszerű eszközök segítségével megvalósítja.
 • Adott feltételeknek megfelelő kódsorozatot tervez és hajtat végre.
 • Egyszerű algoritmus kódolása
 • Csoportmunkában a robot útvonalának megtervezése, kódolása
 • Feltételek megjelenésével a robot útvonalának módosítása.
 • A Spike applikáció tananyaga: Explore leckék
 • A csoportok megoldásainak vizsgálata.
4

Történetek robotokkal

 

Explore harmadik lecke

Mozgás a pályán: motorok, hajtás; útvonalak módosítása; kapcsolódás a projekttel

módosítás
 • A tanuló alkalmaz néhány megadott algoritmust tevékenység során, és néhány egyszerű esetben módosítja azokat.
 • Adott feltételeknek megfelelő kódsorozatot tervez és hajtat végre, történeteket jelenít meg a robottal.
 • Csoportmunkában adott kódsor módosítása újabb feltételek alapján.
 • Történetek mesélése a robot mozgásával kapcsolatban.
 • A Spike applikáció tananyaga: Explore leckék
 • A csoportok megoldásainak vizsgálata.
5

Felkészülés a bemutatóra

Ötletek és megoldások alapján a csapatmodell elkészítése

projekt, megosztás, digitális témahét
 • Fogalmak, ismeretek rendszerezése, ellenőrzése.
 • Digitális eszközök használata.
 • Problémamegoldás digitális környezetben, digitális eszközökkel.
 • A projekt tartalmának, várható eredményének közös kialakítása.
 • Egyéni, csoportos vagy páros feladatmegoldás.
6.

Fesztivál

Az elkészült csapatmodell bemutatása

Értékelés

projekt, megosztás, digitális témahét
 • Fogalmak, ismeretek rendszerezése, ellenőrzése.
 • Digitális eszközök használata.
 • Problémamegoldás digitális környezetben, digitális eszközökkel.
 • A feladatok közös ellenőrzése, értékelése.

 

Van olyan kérdés, amire nem kaptál választ? Írj nekünk az fll@helloworldegyesulet.hu e-mail címre. 

 

 

A FIRST LEGO League Magyarországi partnerei:

 
       

Csapattámogatóink:


 
       

 

2024/ HelloWorld Egyesület (helloworldegyesulet.hu) / Minden jog fenntartva.

Kérdésed van az oldalon olvasható információkkal kapcsolatban? Hibát találtál? Írj nekünk: fll@helloworldegyesulet.hu